POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1) Justyna Żmijewska, prowadząca indywidualną działalność gospodarczą z siedzibą w
Gronitach (11-036), przy ul. Nad Stawem 4, NIP 7191456305, REGON 520848839,
jest Administratorką, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “RODO”), danych osobowych
Klientów, w tym Użytkowników strony internetowej działającej pod adresem
www.justynazmijewska.com (dalej zwanego „Stroną” lub „Sklepem”), będących
osobami fizycznymi. Oznacza to, że Justyna Żmijewska (dalej zwana również:
Administratorką) ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
1) Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład
Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do
doręczeń, informacje o Twoim życiu prywatnym, rodzinnym itp. W przypadku gdybyś
miała/miał wątpliwości czy dana informacja stanowi Twoje dane osobowe –
skontaktuj się ze mną- chętnie odpowiem.
2) Użyte w niniejszym dokumencie terminy: „przetwarzać” albo „przetwarzanie”
oznaczają wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych
(np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usług,
wprowadzanie zmian itp.).
3) Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez
Administratorkę w zakresie ochrony danych osobowych zbieranych przeze mnie
osobiście oraz przez Stronę i przetwarzanych przeze mnie w związku z realizacją
umów, obsługą Strony, świadczeniem usług i narzędzi wykorzystywanych przez
Użytkowników do wykonywania takich czynności jak rejestracja, przeglądanie oferty,
realizacje płatności, wysyłka itp. Wszelkie moje działania podlegają przepisom prawa,
które obowiązują w zakresie ochrony danych, przede wszystkim RODO i przepisów
krajowych.
4) Korzystanie przez Ciebie z moich usług oraz ze Sklepu lub korzystanie z
powiązanych z nim usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z
postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.
5) Przez pojęcia “Strona” i „Sklep” rozumiem stronę www.justynazmijewska.com
6) Obowiązek informacyjny (czyli zestaw informacji o mnie jako Administratorce oraz
o przetwarzaniu Twoich danych osobowych) udostępniam w oddzielnym dokumencie,
dostępnym w moim gabinecie i przesłanym Klientowi z początkiem przetwarzania
przeze mnie danych osobowych danego Klienta.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TYM ICH POZYSKIWANIE I
PRZECHOWYWANIE

Najczęściej występujące działania na danych osobowych Klientów (Użytkowników), czyli
również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z moich usług przykładowo
poniżej:
1) Realizacja umowy o świadczenie moich usług – Administratorka może przetwarzać
dane osobowe w tym dane osobowe wrażliwe podawane przez Ciebie w ramach sesji
RTT;

2) Obsługa Klienta (Użytkownika): Administratorka może gromadzić i w inny sposób
przetwarzać dane osobowe Użytkowników. Dane te mogą być niezbędne do
prowadzenia komunikacji z Tobą np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania bądź do
zrealizowania Twojej prośby.
3) Rezerwacja i realizacja Vouchera: dane osobowe Użytkowników mogą być
gromadzone w celu poprawnej rezerwacji Vouchera oraz realizacji usługi.
4) Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do
świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi mój uzasadniony interes (którym jest
na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych
Użytkowników), Administratorka jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania
i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowej lub
urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres,
z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do serwisu
www.justynazmijewska.com parametry oprogramowania i sprzętu, z którego
korzysta Użytkownik).
5) Akcje promocyjne: W przypadku organizowania przeze mnie akcji promocyjnych, dane
kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą w nich udział, są przetwarzane
przeze mnie zgodnie z przepisami prawa, na podstawie odrębnej zgody, tylko
w niezbędnym zakresie i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili
może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki
przystąpił do konkursu lub promocji.
6) Ankiety: Okazjonalnie i tylko za dodatkową zgodą Użytkownika, mogę w drodze ankiet,
pytać o Twoją satysfakcję z korzystania z usług, serwisu innych produktów, Twoich
preferencji również ze względu na dane demograficzne i profilowe, które mogą
obejmować np. płeć czy wiek.
III. TWOJE PRAWA
W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych przysługuje Ci:
a) Prawo dostępu do danych i do kopii danych;
b) Prawo sprostowania i uzupełniania Twoich danych;
c) Prawo do usunięcia Twoich danych: jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do
tego, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, abym je usunęła;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: możesz żądać, abym ograniczyła
przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do określonych danych niezbędnych do
przetwarzania ze względu na konkretną podstawę przetwarzania;
e) Przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim
zdaniem mam nieprawidłowe dane na Twój temat, lub przetwarzam je
bezpodstawnie);
f) Prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać ode mnie
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego (np. format .csv) dane osobowe Ciebie dotyczące, które
mi dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić mi
przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
g) Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania:
 Sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli
skorzystasz z tego prawa – zaprzestanę przetwarzania Twoich danych w tym
celu.
 Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni.
Powinnaś / powinieneś wtedy wykazać mi Twoją szczególną sytuację, która
Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przeze mnie danych
objętych sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane, chyba, że wykażę,
że podstawy przetwarzania przeze mnie Twoich danych są nadrzędne
wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia
dochodzenia lub ochrony roszczeń;
h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeśli uważasz, że
przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w tej sprawie
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000.
i) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej chwili
masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które
przetwarzam na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody
przed jej cofnięciem.

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
1) Administratorka przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
 Realizacja sprzedaży i oferowanych usług;
 Obsługa transakcji;
 Rozwiązywanie problemów technicznych;
 Dostosowywanie kategorii ofert i samych ofert we właściwościach Serwisu;
 Kontakt z Klientami (Użytkownikami), w tym w celach związanych ze
świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolone działania marketingowe,
poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 Przeprowadzanie badań i analiz usług i serwisu Administratorki, między innymi
pod kątem jego funkcjonowania, poprawy jakości świadczonych usług czy
przewidywania głównych zainteresowań i potrzeb Użytkowników;
 Zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym
egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu oraz przeciwdziałanie
nadużyciom i oszustwom;
 Obsługa reklamacji i skarg;
 Prowadzenie marketingu bezpośredniego;
 Organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
 Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów
podatkowych lub rachunkowych;
 Zapewnienie obsługi usług płatniczych, płatność prowizji z tytułu transakcji
w Serwisie, windykacja należności;
 Prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 Statystyka;
 Archiwizacja;
2) Administratorka jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych
w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji wyżej określonych celów.
V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
1) Administratorka nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników
bez zgody zainteresowanych Użytkowników w ramach współadministrowania.

2) Administratorka może powierzyć dane Użytkowników innym podmiotom jako
podprzetwarzającym (np. wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania
danych, albo usług analitycznych, usług rachunkowych czy prawniczych) w celu
świadczenia usług przez te podmioty, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych
działań, przy zachowaniu przepisów RODO i przy zachowaniu zasady niezbędności.
W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych
osobowych Użytkowników we własnym imieniu.

VI. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA
1) Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń
i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do
48 godzin).
2) Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich
poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i
ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres:
kontakt@justynazmijewska.com.
3) W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą
elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail i innych) osobie, która wyraziła powyższą
zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres:
kontakt@justynazmijewska.com, wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, i
poinformować o cofnięciu zgody w tym zakresie.
VII. PLIKI COOKIES
1) Administratorka może gromadzić w ramach usług Serwisu dane za pośrednictwem
takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane
lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Mam do tego oddzielną politykę,
którą udostępniam w oddzielnym dokumencie na stronie www.
VIII. BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie przetwarzane przez Administratorkę lub na jego zlecenie dane chronione
są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur
bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych
lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem, z uwzględnieniem wymogów
przewidzianych przez przepisy RODO i z prawem do kontroli przestrzegania tych
przepisów u podmiotów podprzetwarzających.
IX. DANE KONTAKTOWE
1) Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą email na
adres: kontakt@justynazmijewska.com.
2) Zastrzegam sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, gdy zajdzie taka
uzasadniona potrzeba.
Pozdrawiam,
Justyna Żmijewska